Нормативни документи

Закони

Закон за културното наследство

Закон за закрила и развитие на културата

Наредби

Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности

Наредба № Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове

Наредба № Н-00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

Наредба № Н-2 от 6 април 2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система „Археологическа карта на българия“

Наредба № Н-2 от 12 януари 2012 г. за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи

Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите културни ценности

Наредба № Н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности

Правилници

Правилник за устройството и дейността на РИМ-Ловеч

Правилник за вътрешния трудов ред

Comments are closed.