Автори Л-Я

 Лазаров, Лъчезар

 1. „Монети от музейната сбирка в Ябланица” – В: сп. „Нумизматика”, кн. ХХI, 1987 г., 1, с. 25-34

Лалев, Иван

 1. „Безценен капитал /из книжния фонд на музей „Васил Левски”/” – В: „Музей „Васил Левски” – извор на родолюбие”, Ловеч, 1984 г., с. 27 – 36
 2. „Обстановката в Ново село, Ловешко след Априлското въстание” – В: сб. „90 години музейно дело в Ловеч”, Ловеч, 1985 г., с. 39 – 51
 3. „Априлското въстание в с. Ново село, Ловешко” – В: ГМСБ, № 11, Велико Търново, 1985 г.
 4. „Михаил Попович – малко известен възрожденец” – В: ГМСБ, № 12, Велико Търново, 1986 г., с. 125 – 136
 5. „Неизвестни документи за Вътрешната революционна организация” – В: сп. „Векове”, кн. 3, 1987 г.
 6. „Подправени печати на Васил Левски” – В: сп. „Векове”, кн. 4, 1987 г., с. 67 – 73
 7. „Документ за учебното дело в Ловеч през 1824 г.” –  В: ГМСБ, № 13, Велико Търново, 1987 г., с. 251 – 256
 8. „Отражение на Априлското въстание в Ново село, Ловешко, по страниците на българския възрожденски и руски периодичен печат” – В: юбилеен сб.
 9. „110 години Априлско въстание”, 1989 г., с. 170 – 174
 10. „Към въпроса за касиерството в Българския революционен централен комитет /1871-1872 г./” –  В: сп. „Исторически преглед”, кн. 7, 1990 г.
 11. „Разпространение на възрожденската книжнина в Ловешко /издатели, автори и спомоществователи/” – В: ГМСБ, № 17, 1991 г., с. 105 – 118
 12. „Проф. д-р Параскев Стоянов като краевед. Ловешки период 1897 – 1902 г.” – В: „Научни трудове, СБУ – клон Ловеч”, Ловеч, 1991 г., с. 37
 13. „Проф. д-р Параскев Стоянов” – В: Ловешки край, кн.1, Ловеч, 1991,
  с. 64 – 68
 14. „Малко известни моменти от строителството на Покрития мост в Ловеч” – В: сб. „Юбилейна научна конференция „190 години от рождението на Кольо Фичето”, 1991 г., с. 34 – 38
 15. „Приписки от ловчански ръкописи и старопечатни книги /ХІV–ХІХ в./” – В: „Известия на НБКМ”, кн. ХХVІ, 1992 г., с. 277 – 298
 16. „Едно мнение относно годината на изграждане  на частни комитети и на създаване на БРЦК в Българско” – В: ГМСБ, № 19, Велико Търново, 1993 г.
 17. „Някои спорни моменти в проучванията за Васил Левски” – В: сб. „По  пътя на безсмъртието. От Къкрина до София”, 1993 г., с. 77-86
 18. „Отношението на турските власти към духовенството в дните на Априлското въстание според донесение на княз Церетелев” – В: сп. „Духовна култура”, кн. 3, 1994 г.
 19. „Новоселската кредитна кооперация от началото на ХХ век до 40-те години на ХХ в.” – В: сб. „Културно-историческото наследство на Троянския край”, кн. 7, Троян, 1994 г., с. 96-101
 20. „Някои моменти от стопанския живот в Ловеч през ХVІ в.” – В: ГМСБ, № 20, 1995 г.
 21. „Неизвестен ръкопис от края на ХІІІ в.” – В: „Известия на Исторически музей – Ловеч”, т. 1, Ловеч, 1995 г., с. 25 – 30
 22. „Иларион Ловчански и участието му в борбата за независима българска църква” – юбилеен сб. „Култура, църква и революция през Възраждането”, 1995 г.
 23. „Участието на Христо Иванов–Големия в подготовката и провеждането на Априлското въстание 1876 г.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч, т. 2, Ловеч, 1996 г., с. 76 – 82
 24. „Априлското въстание в с. Ново село, Троянско” – В: „Титани на една епоха”, Горна Оряховица, 1996 г., с. 186-192
 25. „Васил Левски, Ловеч и Вътрешната революционна организация” -Велико Търново, 1996 г.
 26. „Пътят към Къкринската Голгота” – Ловеч, 1998 г., 128 с., второ издание – Велико Търново, 2005 г., трето издание – Велико Търново, 2010 г.
 27. „Отношенията между Левски и ловешките революционни дейци през втората половина на 1872 г.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 3, Ловеч, 1998 г., с. 200-208
 28. „Малко известна история на Ловеч от края на ХІХ в.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 142 – 173
 29. „Връзките на Екзарх Йосиф І с д-р Васил Караконовски през 80-те години на ХІХ век” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 5, 2000 г., с. 292-206
 30. „Едно мнение относно създаването на Ловешкия революционен комитет” – В: годишник „Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития”, т. 2, 1999 г., с. 200-203
 31. „Масонството и българското националноосвободително движение през 60-те години на ХІХ в.” – В: сб. „Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК през 1869 г.”, С., 2000 г., с.82-86
 32. „Американският девически колеж в Ловеч” /в съавторство със С. Лалева/ – Велико Търново, 2001 г.
 33. „Пристигането на Васил Левски в Ловеч през м. декември 1872 г. и пътуването му до с. Къкрина според спомени на ловчанлии” – В: сб. „Съдебният процес срещу Васил Левски /1872 – 1873 г./”, С., 2003 г., с. 21 – 29.„Михаил Попович и мястото му в българското културно-просветно възраждане” – В:
 34. „Българската емиграция през Възраждането”, Сливен, 2003 г., с. 250 – 253
 35. „Първостроители на музейното дело в Ловеч” – В: „История на музеите и музейното дело в България”, Плевен, 2003 г., с. 145-148
 36. „Мястото на Ловешко-Троянския край в подготовката на въстанието от есента на 1875 г.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 6, Ловеч, 2003 г., с. 178 – 173
 37. „Някои страни по въпроса за размонашването на Васил Левски” – В: сб. „БРЦК в историческата съдба на българския народ”, Велико Търново, 2003 г., с. 111-116
 38. „По следите на историята /или как беше „доказано” предателството на поп Кръстю/” – В: сб. „БРЦК в историческата съдба на българския народ”, Велико Търново, 2003 г., с. 198 – 206
 39. „Приписка, сочеща къде е погребан Св. Патриарх Евтимий” – В: сп. „Духовна култура”, кн. 4, 2004 г., с. 26 – 28
 40. „Опълченците от Ново село, Троянско” – В: сб. „Централният Балкан и Освободителната война 1877 – 1878 г.” – С., 2005 г., с. 111 – 118
 41. „Книга на безсмъртните. 34-ти пех. Троянски полк.” – фототипно издание, редакт. Ив. Лалев, Велико Търново, 2005 г.
 42. „Априлци, І част. Деветдневната република под Марагедик” – Велико Търново, 2006 г., 336 с.
 43. „Къкринското ханче” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т.7, Ловеч, 2007 г., с. 42-53
 44. „Документи за войнуганите от Ловеч и Ловешко /ХVІІІ – ХІХ в./” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 147-152
 45. „Държавно кожарско училище в Ловеч /1928-2008/” – Ловеч, 2008 г.
 46. „По пътищата на безсмъртието. Спомени на участници във войните за национално обединение /1912-1918/” – Ловеч, 2010 г., 344 с.
 47. „Левски и мацинизмът” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т.9, Ловеч, 2011 г., с. 108  – 112
 48. „Мястото и ролята на Ловеч в структурите на ВРО” – В: годишник „Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития”, т. 13,София, 2011 г., с. 29-38
 49. „По пъгищата на безсмъртието, ІІ част. 34-ти пехотен Троянски полк във войните за национално обединение /1912-1918/” – Ловеч, 2012 г., 368 с.
 50. „Бележити ловчалии. Енциклопедичен справочник” – състав. Ив. Лалев, Велико Търново, 2013 г., 234 с.

Маринчева, Анета

 1. „Престилки от фонда на отдел “Етнография” при ИМ – Ловеч” – В: „Известия на ИМ – Ловеч“, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 113-121
 2. „Традиционни тъкани възглавници, съхранявани в ИМ – Ловеч“ – В: „Известия на ИМ – Ловеч“, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 122-126
 3. „Постелъчни тъкани от фонда на отдел ”Етнография” при ИМ – Ловеч” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 5, Ловеч, 2000 г., с. 223-234
 4. „Западноевропейско влияние в облеклото на ловчанци в края на ХIХ-началото на ХХ в.” – В: „Известия на  ИМ – Ловеч”, т. 6, Ловеч, 2003 г., с. 313
 5. „Традиционно мъжко облекло от Ловешко по материали от фонда на РИМ – Ловеч” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 7, Ловеч, 2006 г., с. 68-80
 6. „Чуждото влияние в материалния бит на ловчанци в края на ХIХ-началото на ХХ век, отразени в Драсовата къща” – В: сб. „Нови искри от старо огнище”, Ловеч, 2003 г., с. 32-40

Моева, Мая

 1. „Късносредновековни пръстени от фонда а Исторически музей – Ловеч” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 7, Ловеч, 2006 г., с. 26 – 32
 2. „Средновековни накити от крепостта в м. Калето при с. Дебнево, съхранявани в РИМ – Ловеч” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 84 – 107
 3. „Изявите на Регионален исторически музей – Ловеч през 2010 г.” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 9, Ловеч, 2011 г., с. 298 – 309
 4. „Изявите на Регионален исторически музей – Ловеч” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 10, Ловеч, 2013 г., с. 239 – 254

Мяшков, Пламен

 1. „Парламентарните избори в Ловеч в края на ХІХв. и началото на ХХв.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 1, Ловеч, 1995 г., с. 109-114
 2. „16-ти пехотен Ловчански полк – достоен участник във войните за национално обединение за национално обединение” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 2, Ловеч, 1996 г., с. 147-153
 3. „Построяването на Ж.П. линията Левски-Ловеч – символ на българския дух и предприемчивост” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 3, Ловеч, 1998 г., с. 116-124
 4. „Електрификацията на Ловеч – нов момент от стопанското развитие и техническия прогрес на града” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 100-112
 5. „Участието на 34-ти пехотен Троянски полк в боевете при Дойран 1916-1917г.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 5, Ловеч, 2000 г., с. 245-268
 6. „Д-р Васил Радославов” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 6, Ловеч, 2003 г., с. 193-272
 7. „Организация и провеждане на първия панаир-изложба в Ловеч” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 7, Ловеч, 2006 г., с. 124-136
 8. „Национализацията на промишлените предприятия в Ловеч 1945-1947г.” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 261-276
 9. „Икономическата и социалната политика на Ловешки окръг през периода 1959-1989г.” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 9, Ловеч, 2011 г., с. 223-257
 10. Каталог „Повикани под знамето на народната чест“ – състав. Пл. Мяшков, Г. Ганев и Хр. Тодоров, Ловеч, 2018 г., 160 с.
 11. „Фабрика „Велур“ в Ловеч – продължител на кожарския традиционен занаят на ловчалии“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 143

Павлов, Павел

 1. „Новооткритото тракийско съкровище от Летница” /в съавторство с Ив. Венедиков/ – В: „Изкуство”, кн. 9, 1963 г., с. 20-24
 2. „Оброчни плочки на Артемида от Ловешки окръг” – С., 1970 г., 293 – 296
 3. „Бронзова статуетка на Зевс от Ябланица” – В: „Музеи и паметници на културата, кн. 3, 1972 г., с. 4
 4. „Гробна находка от бронзовата епоха от Ловеч” /в съавторство с Г. Китов/ – В: „Музеи и паметници на културата”, кн. 2, 1973 г., с. 4-9
 5. „Траките в Ловешки окръг” /в съавторство с Г. Китов и П. Теодосиев/ – С., 1980 г., с. 30
 6. „Тракийски надгробни могили в селищна система Ловеч” /в съавторство с Г. Китов и П. Теодосиев/ – В: „Проучвания и разкопки”, Михайловград, 1982 г., с. 30-31
 7. „Тракийска надгробна могила при с. Слатина, Ловешки окръг” /в съавторство с П. Теодосиев/ – „Археологически открития и разкопки”, Смолян, 1983 г., с. 65
 8. „Спасителни разкопки на тракийска надгробна могила при с. Казачево, Ловешки окръг” /материали от национална конференция, в съавторство с П. Теодосиев/ – Смолян, 1983 г., с. 56
 9. „Ехо от зората на тракийската култура” в съавторство с Г. Китов/ – В: „Културен живот”, кн. 4,, 1985 г., с. 21-23
 10. „Разкопки на  рустика при с. Смочан, Ловешки окръг” /в съавторство с Г. Китов и К. Шалганов/ – В. Търново, 1986 г., с. 56
 11. „Разкопки от тракийски могили край Смочан, Ловешки окръг” /в съавторство с Г. Китов/ – В. Търново, 1986 г., с. 95-96
 12. „Тракийска култура на територията на Ловешки окръг” /в съавторство с Г. Китов/ – цветен албум, С., 1986 г.
 13. „Къснобронзово селище край село Горно Павликени, Ловешки окръг” /в съавторство с К. Кънчев/ – В: „Годишник на музеите в Северна България”, № 12, Варна, с. 5-6
 14. „Могилни некрополи в Ловешкият край. Некрополът Горан-Слатина” /в съавторство с Г. Китов и Ив. Панайотов/- С., 1991 г.

Павлова, Мария

 1. „Местности на Ловеч и околностите му“ /в съавторство с Я. Ангелова/ – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 153

Стефанова, Светла

 1. „От идеята до постоянната експозиция“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 241

Стоянов, Младен

 1. „Тракийски ризници от предримската /желязната/ епоха” – В: „Студентски проучвания”, В. Търново, кн. 3, 1977 г., с. 45-54
 2. „Къкринското ханче” – В: „Музей „Васил Левски” – извор на родолюбие”, Ловеч, 1984 г., с. 45 – 50
 3. „Последните години от живота на един революционер /Хр. Иванов-Големия/” – В: сб. „90 години музейно дело в Ловеч”, Ловеч, 1985 г., с. 65-84
 4. „Неизвестен документ за формирането на четата на Христо Иванов-Големия /през Руско-турската война 1877 – 1978/” – В: „Околчица”, С., 1985 г., с. 183–185
 5. „В сърцето ми е Ловеч /за професор А. Иширков/” – В: „Мизия”, кн. 5, Плевен, 1988 г., с. 109-113
 6. „Бележки и допълнения на Христо Иванов – Големия към книгата „Васил Левски. Дяконът” от Захари Стоянов – В: сп. „Мизия”, кн. 5, 1987 г., с. 110 – 118
 7. „Христо Иванов – Големия. Личност и дело” – С., 1987 г., 248 с.
 8. „Отново за критичните бележки на Христо Иванов – Големия” – В: сп. „Музеи и паметници на културата, № 1, 1988 г., с. 40 – 43
 9. „Васил Левски в спомените и писмата на Христо Иванов – Големия” – В: ГМСБ, № 14, 1988 г., с. 250 – 271
 10. „Кога и от кого е основан Търновският революционен комитет?” – В: ГМСБ, № 15, 1989 г., с. 123 – 128
 11. „Вестник „Независимост” за предателството срещу Васил Левски и кой е предателят му” – В: ГМСБ, № 16, 1990 г., с. 59 – 79
 12. „Реквием за един учен /проф. Б. Цонев/” – В: алманах „Мизия”, кн. 8, 1990 г., с. 101 – 106
 13. „Сондажно проучване на праисторическото селище от ранния енеолит край с. Умаревци, Ловешка община” – В: „Археологически открития и разкопки”, Ловеч, 1990 г., с. 7-16
 14. „Проучване на ранноенеолитното селище край с. Умаревци, Ловешка община” – В: ГМСБ, № 18, 1992 г., с. 7-16
 15. „Спасителни археологически разкопки в Деветашка пещера. Сезон 1992 г.” – В: ГМСБ, № 19, 1993 г., с. 7-20
 16. „Археологически разкопки на праисторически обекти през 1992 г.” – С., 1993 г.
 17. „Праисторическа идолна пластика от Ловешкия музей” – В: ГМСБ, № 20, 1995 г., с. 7 – 20
 18. „Многослойно праисторическо селище в м. Калина край с. Крушуна, Ловешко” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 1, В. Търново, 1995 г., с. 3 – 23
 19. „Принос към неолита в Деветашката пещера” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 2, В. Търново, 1996 г., с. 5 – 17

Тодоров, Христо

 1. „Някои по-големи финансови институции в Ловеч от края на ХІХ в. до средата на ХХ в.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 7, Ловеч, 2006 г., с. 95-123
 2. „Войнишкото творчество, съхранявано в отдел „Нова и най-нова история на България, секция „Нова история” при РИМ – Ловеч” – В: „Известия на РИМ – Ловеч, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 277-283
 3. Каталог „Повикани под знамето на народната чест“ – състав. Пл. Мяшков, Г. Ганев и Хр. Тодоров, Ловеч, 2018 г., 160 с.
 4. „Борис Шивачев – живот и творчество“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 97

Тончев, Теодор  

 1. „Троянската градска община” /в съавторство с Ж. Пенчева/ – В: сб. „Културно-историческото наследство на Троянския край”, кн. 6, Ловеч, 1993 г.
 2. „Водоснабдяването в Троян през 30-те и 40- те год. на ХХ век” – В: сб. „Културно-историческото наследство на Троянския край”, кн. 7 „Троян и Троянско от Освобождението до 40-те год. на ХХ век век”, Троян, 1994 г., с. 142-151
 3. „Водоснабдяването в Троян от 1878 г. до нач. на 30-те год. на ХХ век” –  В: ГМСБ, № 20, Велико Търново, 1995 г., с. 347-361
 4. „Принос към историята на 34-ти пехотен Троянски полк /Книга на загиналите от полка през Първата световна война/” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 2, Ловеч, 1996 г., с. 155-172
 5. „Илюстрована хроника” за събитията в Габровския край” – В: сб. „ 120 години от Освобождението на Габрово”, Габрово, 1997 г., с. 146-155
 6. „Състав и задачи на отряда на флигел–адютант полковник Жеребков” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 58-69
 7. „Боят за Ловеч на 5 юли 1877 г.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч, т. 5, Ловеч, 2000 г., с.116-189
 8. „Отражение на мястото и ролята на Ловеч и ловчанци във ВРО в книгата на Васил Боянов “Левски и Ловеч” – В: сб.”БРЦК в историческата съдба на българския народ”, В. Търново, 2003 г., с. 209-229
 9. „Ловеч и ловчанци в светлината на политическите разкрития в България след Арабаконашкото нападение” – В: сб. “Съдебният процес срещу Васил Левски 1872-1873 г. – исторически, юридически и международни аспекти”, С., 2003 г., с. 30-42
 10. „Как ИК на ОНС и ИК на ГНС реализираха идеята за построяване паметник на Васил Левски в Ловеч /25 април 1959 – 27 май 1964 г./” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 7, Ловеч, 2006 г., с. 162-183
 11. „Мястото и ролята на поп Кръстю по време на политическите разкрития в България след Арабаконашкото нападение” – В: сб. „Поп Кръстю – живот и дейност”, кн. 4, С., 2007 г., с. 95 – 138
 12. „Ловчанските съратници на Левски /спорни и безспорни/” – В: сб. „Съратници и сподвижници на Васил Левски”, Ловеч, 2007 г., с. 251 –  274
 13. „Ловеч преди Освобождението през погледа на неколцина съвременници” – В: сб. „Културно-историческото наследство на Троянския край”, кн. 15 „Градът – история, етнография, култура”, Троян, 2007 г., с. 229–240
 14. „Кога, защо и как дейците на Ловчанския комитет Иван Драсов и Иванчо Колев емигрират в чужбина” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 108 – 145
 15. „Иван Драсов – един от първите ръководители на БРЦК в Ловеч” – В: годишник „Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития”, т. 13,   С., 2011 г., с. 112 – 134
 16. „Войводата Тодор Кирков – пътят към една Голгота” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 9, Ловеч, 2011 г., с. 127 – 158
 17. „Търсенето отговорите на въпросите относно последното пътуване на Васил Левски и неговото залавяне – предизвикателство към поколенията” – В: сб. „Музеят и градът”, Троян, 2013 г., с. 70 – 96
 18. „Непубликувано писмо на Димитър Пъшков до Иван Драсов от 14 март 1898 г.” – В: сб. „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”, С., 2014 г., с. 64-78
 19. Каталог „Колекция „Националноосвободително движение в Българско” – състав. Т. Тончев, Ловеч, 2014 г., 160 с.
 20. „Първият мемориален опит на Иван Драсов, започнат през септември 1872 г.“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 61

Топчиева, Румяна

 1. „Цачо Сяров /1888-1960 г./” – Ловеч, 1988 г., 80 с.
 2. „Христо Спасовски и приносът му в развитието на образованието у нас” – В: сб. „Културно-историческо наследство на Троянския край”, №7, 1994 г., с. 80-86

Хаджинеделчев, Михаил

 1. „Кремъчни оръдия, намерени при Гюргювеч” – В: „Ловеч и Ловчанско”, кн. I, С., 1923 г., с. 66 – 67
 2. „Български монети, намерени в град Ловеч и околностите му” – В: „Ловеч и Ловчанско”, кн. 1, С., 1923 г., с. 95 – 102
 3. „Първите ловешки ученици в чуждите професионални училища” – В: „Ловеч и Ловчанско”, кн. 7, С., 1938 г., с. 240 – 242

Христов, Мартин

 1. „Начини за поставяне на дръжки при праисторическите сечащи ръчноударни оръдия” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 3, Ловеч, 1998 г., с. 3 – 19
 2. „Каменни брадви и брадви-чукове от бронзовата епоха в колекцията на ИМ-Ловеч” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 5 – 14
 3. „Праисторическа керамика от пещерата Топля при с. Голяма Желязна, Ловешка област” – В: „Старопланински проучвания”, кн. 1, ДИОС, 1999 г., с. 91-99

Шейтанова, Геновева

 1. „Хайдушкото движение в Ловешки окръг” – В: сб. „90 години музейно дело в Ловеч” – Ловеч, 1985 г., с. 25-37
 2. „Преводи на османо-турски документи на Ловеч и Ловчанско ХVII-ХIХ в.” – каталог, Ловеч, 1979 г., 93 с.
 3. „140 години от светското училище в Ловеч. Културно-просветни дружества в ловешките училища през втората половина на ХIХ в.” – В: ГМСБ, № 15, 1989 г.

Цачев, Венцислав

 1. „Укрепителни съоръжения по долините на Осъм и Вит през античността /Ловешка  област/” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 71-83
 2. „Средновековни крепости в Ловешка област” – В: „Известия на  РИМ – Ловеч”, т. 10, Ловеч, 2013 г., с. 3-18
 3. „Ловеч през Праисторията, Античността и Средновековието“ /в съавторство с Р. Гущераклиев и М. Димитрова/ – Ловеч, 2015 г., 125 с.

Чехларов, Иво

 1. „Реставрация и консервация на колекцията икони на РИМ – Ловеч“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 182
 2. „Обработка на археологически находки от село Владиня, Ловешко“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 188

Comments are closed.