Отдел „Нова и най-нова история”

Христо Тодоров – заместник-директор
ул. „Панайот Пипков”, № 10, тел. +359 68 601 398

Ганчо Ганев – уредник
ул. „Панайот Пипков”, № 10


Основни дейности

Началото на отдела се поставя през 1959 година с името „Развитие на капитализма и работническото революционно движение”. На 19 декември 1961 г. към Окръжен исторически музей – гр. Ловеч  се открива и отдел „Социалистическо строителство”.

Започва интензивно и задълбочено изучаване на периода 1940-1944 година. За кратко време се правят цялостни проучвания на дейността и живота на Христо Кърпачев, Стоян Едрев, Тодор Кацаров, Борис Баев, участници в Народна бойна дружина „Чавдар”, Партизански отряд „Христо Кърпачев” и други свързани с партизанското движение в Ловешки край. Събират се спомени, снимки и лични вещи на партизани и ятаци. Изследва се създаването, развитието и дейността на Ловешката партийна организация.

През първата половина на XX в. започва попълването на фондовете с вещеви, снимков и документален материалq свързан с 34-ти пехотен Троянски полк, като се откроява колекцията на полка от войнишко творчество.

През 80-те години постъпват голям брой материали от културния живот в Ловеч и развитието на учебното дело. Във фонда на отдела се съхраняват множество музикални инструменти, партитури, рекламни афиши и дипляни, снимки и лични фондове на изявени музикални дейци. Историята на учебното дело е представена с колекциите от учебници, удостоверения и свидетелства за завършена степен на образование и учебно-технически уреди. Проучени са театралното и оперетно дело в града,  житейския и творчески път на музикалните дейци Евстати Павлов, Камен Луков, Кирил Киров, Данаил Василев и други.

Comments are closed.