Отдел „История на България ХV–ХІХ век”

Теодор Тончев – уредник
ул. „Марин Поплуканов”, № 14, тел. +359 68 601 407

Основни дейности

През 60-те и 70-те години на ХХ в. отделът се нарича „Възраждане и националноосвободителни борби”, а през 80-те години – „Възраждане”. От 1990 г. отделът носи названието „История на България ХV – ХІХ  век”.

Основната задача на отдела е издирване, събиране и научно обработване на движими културни ценности и движими вещи, които свидетелстват за икономическия, политическия и културен живот в Ловеч и региона през Късното средновековие (ХV – ХVІІ в.) и Възраждането (ХVІІІ – ХІХ в.). Поради факта, че Васил Левски избира Ловеч за своя „революционна столица” – седалище на БРЦК в Българско, първото водещо направление е събирателска, научно-изследователска и експозиционна работа, посветена на високите измерения на делото на Апостола и неговите ловчански съратници. Второто водещо направление e събирателска, научно-изследователска, популяризаторска и експозиционна работа, посветена на участието на ловчанци в следващите националноосвободителни прояви – Априлското въстание и Сръбско-турската война (1876 г.), както и осъществените през лятото на 1877 г. от руската армия бойни действия за освобождаването на Ловеч от турско владичество.

Comments are closed.